Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen isolatie123, hierna te noemen: “Leverancier”, en een
Wederpartij waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden
dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop‐ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Leverancier is slechts gebonden indien zij de bestelling van de Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering is begonnen. Leverancier is
bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen twee werkdagen na de datum
van de bevestiging door de Wederpartij schriftelijk aan Leverancier te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Leverancier niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
3. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3: Conformiteit

1. Alle opgaven door Leverancier van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan.
Leverancier kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Wederpartij
dient de overeenstemming met door Leverancier opgegeven of met Leverancier overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij in
ontvangstname van de producten te controleren.
2. Afbeeldingen en/of tekeningen in catalogi of reclamemateriaal binden Leverancier niet, alsmede wordt door de Leverancier geen aansprakelijkheid aanvaard
ter zake hierover.
3. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de inhoud van adviezen, berekeningen, tekeningen en/of andere door Leverancier verstrekte informatie zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier te verveelvoudigen, vast te leggen of openbaar te
maken of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, derden daarvan in kennis te stellen of daartoe de gelegenheid te bieden.
4. De Wederpartij dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakkingen, etikettering
en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van
overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen komt voor risico van de Wederpartij.

Artikel 4: Levertijd

1. De levertijd is gebaseerd op de, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de
nakoming van de overeenkomst door Leverancier benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige
levering van door Leverancier benodigde zaken vertraging ontstaat of ten gevolge van de niet voldoening door de Wederpartij aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of van Wederpartij te vragen medewerking
met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst , wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
3. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn
te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Leverancier bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het transport geschiedt voor
risico van de Wederpartij. Wederpartij is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van
bestemming in ontvangst te nemen. Wederpartij draagt zorg voor voldoende laad‐ en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.
5. Indien door partijen is overeengekomen dat te leveren zaken binnen een bepaalde termijn door de Wederpartij moeten worden afgeroepen en de
Wederpartij te dien aanzien in gebreke blijft, heeft Leverancier het recht, zonder ingebrekestelling en door middel van
een aangetekend schrijven aan de Wederpartij, de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de zaken naar eigen goeddunken aan de
Wederpartij te leveren of de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan, waarmede Leverancier in dit laatste geval voldoende aan haar
verplichtingen tot levering zal hebben voldaan en de Wederpartij de kosten van opslag aan Leverancier voldoet.
6. Indien de Wederpartij in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk
voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5: Prijzen

1. Door Leverancier opgegeven of met Leverancier overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, maar exclusief omzetbelasting, uitvoerrechten,
accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten en/of het vervoer daarvan.
2.Leverancier is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen indien tussen bestelling en levering de prijs van grondstoffen of lonen met meer dan
10% zijn gestegen of zich omstandigheden voordoen die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3. Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die de hoedanigheid heeft van consument of daarmee gelijk te stellen is, gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij a. Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomen uit te voeren, of b. de prijsverhoging voortvloeit uit een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet, of c. bedongen is dat de
aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen consument of daaraan gelijk te stellen
hoedanigheid heeft is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
7. De eventuele gemaakte gerechtelijke ‐en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de
met Leverancier gesloten overeenkomst(en)deugdelijk is nagekomen.
2. Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, alsmede mogen niet
worden bezwaard, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitvoering en deze zaken dienen gescheiden te worden opgeslagen van (soort)gelijke zaken,
ten einde vermenging te voorkomen.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Wederpartij verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings‐ en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6.Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier
zich bevinden en die zaken terug te nemen.
7.Leverancier heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Leverancier uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal
krijgen, voor alle vorderingen die zij op Wederpartij heeft of mocht krijgen. Leverancier heeft het pandrecht en retentierecht jegens een ieder die de afgifte
van zaken, documenten en/of gelden verlangt.

Artikel 8: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
‐ de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
‐ na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet
kunnen nakomen;
‐ de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
‐ Indien door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming
van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en /of kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
direct en indirect ontstaan.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een
andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige (schade)vergoeding. De vorderingen van Leverancier op de Wederpartij zijn in dat
geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de
eventuele aan‐ afvoer‐ en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.